Nazaj na seznam

ROBOTIZIRANI MENJALNIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbirna ročica 1

- Z njo lahko vključite prvo prestavo za vožnjo naprej, izberete vzvratno prestavo in nevtralni položaj ter prestavljate v ročnem načinu upravljanja.

- Pri delujočem motorju in vključeni prestavi za vožnjo naprej je s kratkim potiskom izbirne ročice v levo vedno mogoč prehod v avtomatski način delovanja in obratno.

Opomba: po vsakem potisku izbirne ročice se slednja samodejno vrne v središčni položaj.

Prikazovalnik

2 Način za vožnjo pri obremenjenem vozilu

3 Avtomatski način delovanja

4 Prikaz prestavnih razmerij

5 Kontrolna lučka pritiska na zavorni pedal

Vključeno prestavno razmerje (1, 2 …, 6, N, R) je prikazano na prikazovalniku instrumentne plošče. V avtomatskem načinu delovanja se prikaže (A).

Zagon motorja

Vključite kontakt.

Prižge se prikazovalnik na instrumentni plošči.

Če je prikazan znak za prosti tek (N) in ga spremlja kontrolna lučka 5 (odvisno od vozila), pritisnite pedal zavore in zaženite motor, vendar ne pospešite.

Če je vklopljena katera koli druga prestava, ne prosti tek, in znak N utripa na zaslonu, spremlja pa ga kontrolna lučka 5, pritisnite pedal zavore in premaknite ročico v položaj N. Zaženite motor.

Opomba: ob spraznjenem akumulatorju (ko prikazovalnik ob vključitvi kontakta ostane ugasnjen) ne poskušajte zagnati motorja s potiskanjem vozila.

Zagon motorja

Vožnja naprej (iz praznega teka)

Prikazovalnik prestavnih razmerij prikazuje N in A.

- Ob pritisku na zavorni pedal na kratko potisnite izbirno ročico naprej, nato jo spustite.

- Spustite zavorni pedal in počasi pospešite, da vozilo spelje.

Vzvratna prestava (pri zaustavljenem vozilu)

- Pritisnite na zavorni pedal. Potisnite izbirno ročico v desno in nazaj v skladu z oznakami na podnožju izbirne ročice, nato jo spustite. Vzvratna prestava je vklopljena in na prikazovalniku se pojavi črka R.

- Dvignite nogo z zavornega pedala:

- za parkiranje vozila zadoščajo vrtljaji prostega teka;

- rahlo pospešite, da se pomaknete nazaj.

Pri vključeni vzvratni prestavi lahko pri ustavljenem vozilu s kratkim potiskom ročice naprej vklopite prestavo za vožnjo naprej.

Opomba: Pri zaustavljenem vozilu morate za vklop ali izklop katerekoli prestave nujno pritisniti na zavorni pedal. Sicer se prižge kontrolna lučka 5.

Razpored izbora prestav

(Glejte oznako na podnožju izbirne ročice.)

+ Za prehod v višjo prestavo

- Za prehod v nižjo prestavo

N Prazen tek

R Vzvratna vožnja

Edini stabilni položaj ročice

A/M Za prehod iz avtomatskega načina delovanja v način ročnega upravljanja in obratno

Tako kot vozilo z ročnim menjalnikom tudi vozilo z robotiziranim menjalnikom ne obstane na mestu na vzpetini brez zategnjene ročne zavore ali stalnega pritiska na zavorni pedal.

Polavtomatski (ročni) način delovanja

Ta način lahko kadarkoli vključite med vožnjo s kratkim potiskom izbirne ročice v levo. Nov način delovanja se bo vklopil brez vključitve višje prestave.

Prek izbirne ročice lahko sami spreminjate prestavna razmerja.

Za prehod v višjo prestavo na kratko potisnite izbirno ročico naprej, ne da bi pri tem morali umakniti nogo s pedala za plin.

Za prehod v nižjo prestavo na kratko potisnite izbirno ročico nazaj, ne da bi pri tem morali umakniti nogo s pedala za plin.

Sistem zavrne kakršen koli preklop v nižjo prestavo, ki bi povzročil previsoko število vrtljajev, ali v višjo prestavo, ki bi povzročil prenizko število vrtljajev.

Z dvema zaporednima potiskoma naprej je mogoč prehod za dve prestavi višje (razen v primeru, ko bi to povzročilo prenizko število vrtljajev). Z dvema zaporednima potiskoma nazaj je mogoč prehod za dve prestavi nižje (razen v primeru, ko bi to povzročilo previsoko število vrtljajev).

Da motor ne bi ugasnil pri upočasnitvi, ko dvignete nogo s pedala za plin, sistem samodejno prestavlja v nižje prestave na meji prenizkega števila vrtljajev. Prehod v prvo prestavo je samodejen pod določeno mejno hitrostjo. Vozilo lahko zadržite na mestu z zavoro (znak stop, rdeča luč na semaforju ...) brez prehoda v prazen tek (N).

Vozilo bo lahko ponovno speljalo:

- ali počasi, če zavoro sprostite brez dodajanja plina (denimo v prometnem zastoju);

- bodisi s popuščanjem zavore in dodajanjem plina za običajno speljevanje.

Opomba: vklop prostega teka je možen le med vožnjo ali ob mirovanju vozila s pritisnjenim zavornim pedalom (če pozabite pritisniti pedal, se vklopi opozorilna lučka 5).

Vklopite ga tako, da na kratko potisnete izbirno ročico v desno.

V primeru prenizkega ali previsokega števila vrtljajev bo sistem sam izbral najprimernejšo prestavo.

Polavtomatski način lahko pri delujočem motorju kadarkoli vključite ali izključite s kratkim potiskom izbirne ročice v levo.

Avtomatski način delovanja

Ob vsaki vključitvi kontakta je privzeto izbran avtomatski način delovanja.

Na prikazovalniku se tedaj izpiše črka A. Vozilo nadzirate preko pedala za plin in zavornega pedala. Pri normalnih voznih razmerah lahko pozabite na izbirno ročico. Avtomatika bo samodejno vklapljala posamezne prestave v najugodnejših trenutkih, pri ustreznem številu vrtljajev motorja, glede na vrsto cestišča in izbrani način vožnje.

V tem načinu je mogoče ročno preklapljanje prestav. S kratkim potiskom izbirne ročice naprej ali nazaj je mogoč prehod v višjo (razen v primeru, ko bi to povzročilo prenizko število vrtljajev) ali nižjo prestavo (razen v primeru, ko bi to povzročilo previsoko število vrtljajev).

Opomba: samodejni način delovanja upošteva:

- položaj in hitrost pritiska na pedal plina, da oceni način vožnje in izbere optimalno prestavo;

- delovanje na zavorni pedal, da omogoči zaviranje motorja s preklopom v nižjo prestavo.

Vozilo lahko z zavoro zadržite na mestu pri vklopljeni prestavi (znak stop, rdeča luč na semaforju...) brez prehoda v položaj (N).

Vozilo bo lahko ponovno speljalo:

- bodisi počasi, le s popuščanjem zavore in brez dodajanja plina (denimo v prometnem zastoju);

- bodisi s popuščanjem zavore in dodajanjem plina za običajno speljevanje.

Pospeševanje in prehitevanje

- Počasi pritiskajte pedal za plin za postopno pospeševanje vozila;

- za največjo moč vozila, ne glede na način (avtomatski ali ročni), do konca pritisnite na pedal plina do prehoda čez trdo točko.

Glede na hitrost pritiska na pedal boste lahko preklopili v nižjo prestavo v okviru zmožnosti vozila.

Parkiranje vozila

Vozilo lahko parkirate tako, da vključite eno od prestav (denimo na vzpetini):

- pri vključenem kontaktu izberite prestavo ob pritisnjenem zavornem pedalu;

- preverite, ali je na instrumentni plošči prikazana kakšna druga prestava in ne N, nato izvlecite kontaktni ključ;

- zategnite ročno zavoro.

Prestavo izklopite tako, da vključite kontakt, ne da bi zagnali motor, in premaknete izbirno ročico v položaj N ob pritisnjenem zavornem pedalu. Preverite, ali se na instrumentni plošči prikaže N.

Nivo olja v posodi elektrohidravličnega sklopa robotiziranega menjalnika se spreminja glede na način uporabe. Dolivanje olja je strogo prepovedano (razen usposobljenemu osebju servisne mreže za vaše vozilo).

Zvočni opozorilnik

- Če vozilo predolgo zadržujete na strmini, ne da bi pritisnili na zavorni pedal ali uporabili ročno zavoro, od sistema zahtevate neobičajne zmogljivosti (nevarnost pregretja sklopke).

V tem primeru vas bo prekinjajoč se zvočni signal opozoril, da morate pritisniti na zavorni pedal ali zategniti ročno zavoro.

- Vozila nikoli ne zapuščajte pri delujočem motorju in vklopljeni prestavi. Iz varnostnih razlogov se bo takoj po odprtju enih od vrat vključil prekinjajoč se zvočni signal, ki vas bo opozarjal, vse dokler ne boste ponovno prestavili v prosti tek, izključili kontakt ali pritisnili na zavorni pedal.

Izjemni primeri

Da bi se pri vožnji po spolzkem cestišču ali cestišču s slabim oprijemom izognili spodrsavanju koles pri speljevanju, uporabite ročni način (A/M) in pred pospeševanjem izberite drugo prestavo.

Motnje pri delovanju

i Če se ta lučka prižge med vožnjo, pomeni, da je v sistemu prišlo do napake. V večini primerov vozilo lahko še naprej vozite, vendar bodo njegove zmogljivosti manjše. Kljub temu se čimprej posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Posebnost pri vleki vozila, ki je opremljeno z robotiziranim menjalnikom

Če je menjalnik zablokiran v eni od prestav:

- vključite kontakt;

- prestavite v nevtralni položaj pri pritisnjenem zavornem pedalu;

- preverite, ali je menjalnik res v praznem teku (denimo tako, da vozilo malce potisnete).

Če ne morete prestaviti v prazen tek, morate poskrbeti za vleko vozila z dvignjenima prednjima kolesoma.

Vozilo je treba vedno vleči pri izključenem kontaktu.

Položaj za vožnjo pri obremenjenem vozilu

Ko vozite natovorjeno vozilo, pritisnite stikalo 6 na armaturni plošči. Na instrumentni plošči se bo vklopila kontrolna lučka §.

Način za vožnjo pri obremenjenem vozilu se izklopi po vsaki zaustavitvi motorja. Potrebno ga je ponovno vklopiti.

Način za vožnjo pri obremenjenem vozilu deluje tako pri avtomatskem kot ročnem načinu delovanja.