Nazaj na seznam

SAMODEJNA PARKIRNA ZAVORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomoč pri delovanju

Zategovanje samodejne parkirne zavore

Ko vozilo miruje, je samodejno parkirno zavoro mogoče uporabiti za imobilizacijo vozila:

- pritisnite gumb za zagon/zaustavitev motorja 1 ali obrnite kontaktni ključ 2 (v položaj ON 2);

ali

- ko se odpne voznikov varnostni pas;

ali

- ko se odprejo voznikova vrata;

ali

- pri vozilih s samodejnim menjalnikom, ko je ročica menjalnika v položaju P.

V vseh drugih primerih, kadar se na primer motor zaustavi ali preklopi v stanje pripravljenosti s funkcijo Stop and Start (glejte razdelek »Funkcija Stop and Start« v 2. poglavju), se samodejna parkirna zavora ne uporabi samodejno. Treba je uporabiti ročni način.

V nekaterih različicah modelov za določene države funkcija samodejne zategnitve zavore ni aktivirana. Glejte razdelek »Ročni način delovanja«.

Za potrditev, da je samodejna parkirna zavora aktivirana, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Parkirna zavora zategnjena« in vklopi opozorilna lučka }, zasveti tudi opozorilna lučka 4 na stikalu 3.

Po zaustavitvi motorja lučka 4 ugasne nekaj minut po zategnitvi samodejne parkirne zavore, lučka } pa ugasne ob zaklepanju vozila.

Pomoč pri delovanju (nadaljevanje)

Opomba: v nekaterih situacijah (napaka samodejne parkirne zavore, ročno sproščanje parkirne zavore itd.), slišati je pisk in sporočilo »Zategnitev parkirne zavore« se prikaže na instrumentni plošči, da vas opozori na sprostitev samodejne parkirne zavore.

- pri delujočem motorju: ob odpiranju voznikovih vrat;

- pri zaustavljenem motorju (na primer, ko motor ugasne): ob odpiranju enih od prednjih vrat.

V tem primeru dvignite in nato spustite stikalo 3, da zategnete samodejno parkirno zavoro.

Sprostitev samodejne zategnitve parkirne zavore

Zavora se sprosti, takoj ko vozilo spelje ob pritisku na pedal za plin.

Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena. Na zategnjeno zavoro opozarjata prižgani opozorilna lučka 4 na stikalu 3 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči, ki svetita, dokler se ne zaklenejo vrata.

Ročni način delovanja

Avtomatsko parkirno zavoro lahko tudi ročno upravljate.

Ročna zategnitev samodejne parkirne zavore

Potegnite stikalo 3. Prižgeta se kontrolna lučka 4 in kontrolna lučka } na instrumentni plošči.

Ročna sprostitev samodejne parkirne zavore

Pritisnite stikalo 1 brez pritiskanja pedalov ali obračanja ključa 2 v položaj »ON« 2 za vklop kontakta. Pritisnite zavorni pedal in nato pritisnite stikalo 3: opozorilna lučka 4 na stikalu in opozorilna lučka } prikazana na instrumentni plošči se izklopita.

Kratek postanek

Za ročno zategnitev samodejne parkirne zavore (postanek pred semaforjem ali ko vozilo miruje z delujočim motorjem itd.): dvignite in nato spustite stikalo 3. Zavora se samodejno sprosti takoj, ko speljete.

Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena. Na zategnjeno zavoro opozarjata prižgani opozorilna lučka 4 na stikalu 3 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči, ki svetita, dokler se ne zaklenejo vrata.

Posebni primeri

Ko parkirate na nagnjenem cestišču ali s priključeno prikolico, povlecite stikalo 3 za nekaj sekund za maksimalno zategnitev zavor.

Parkiranje vozila s sproščeno avtomatsko parkirno zavoro (na primer, ko obstaja nevarnost zmrzali):

- zaustavite motor tako, da pritisnete gumb za zagon/zaustavitev motorja 1 ali obrnete kontaktni ključ 2;

- ročno sprostite samodejno parkirno zavoro;

- pri vključeni prestavi ali položaju P spustite zavorni pedal in stikalo 3.

Izvedenke z avtomatskim menjalnikom

Kadar motor deluje in so voznikova vrata odprta ali slabo zaprta, se samodejna sprostitev zavore iz varnostnih razlogov izključi (da se vozilo ne premika brez voznika). Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Ročna sprostitev parkirne zavore«, ko voznik pritisne pedal za plin.

Motnje pri delovanju

- V primeru napake na instrumentni plošči zasveti opozorilna lučka © skupaj s sporočilom »Preverite parkirno zavoro«, v nekaterih primerih pa zasveti tudi opozorilna lučka }.

Čim prej obiščite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

- V primeru okvare samodejne parkirne zavore zasveti opozorilna lučka ®, prikaže se sporočilo »Okvara zavornega sistema« in zasliši se zvočni signal, v nekaterih primerih pa zasveti tudi opozorilna lučka }.

To sporočilo narekuje takojšnjo zaustavitev v skladu z razmerami v prometu.

Če se prikaže sporočilo »Električna okvara NEVARNO« ali »Preverite akumulator«, ročno vklopite samodejno parkirno zavoro ročno s potegom stikala 3 (ali prestavite prestavno ročico v položaj P pri samodejnih menjalnikih), preden zaustavite motor.

Nevarnost premikanja vozila.

Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Nikoli ne zapustite vozila, ne da bi prestavili izbirno ročico v položaj P in izključili motor. Vozilo se namreč lahko začne premikati ob pritisku na pedal za plin, če miruje in motor teče z vključeno prestavo.

Obstaja nevarnost nesreče.

V tem primeru morate obvezno imobilizirati vozilo, tako da vključite prvo prestavo (pri ročnih menjalnikih) ali prestavite ročico v položaj P (pri avtomatskih menjalnikih). Če vozilo stoji na večji strmini, pod kolesa postavite zagozdo.

Odsotnost vizualnih ali zvočnih informacij opozarja na okvaro instrumentne plošče. V tem primeru se morate nemudoma ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Prepričajte se, da je vozilo ustrezno zaustavljeno, in pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.