Nazaj na seznam

SISTEM ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Če je vozilo opremljeno s tem sistemom, vas sistem opozori na izgubo tlaka v eni ali več pnevmatikah.

Sistem je mogoče prepoznati prek oznake 1 v vozilu.

Način delovanja

Ta sistem zazna izgubo tlaka v eni od pnevmatik z merjenjem hitrosti koles med vožnjo.

Na armaturni plošči se vklopi opozorilna lučka  2, ki voznika opozori, če je tlak prenizek (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika itd.).

Pogoji delovanja

Sistem je treba ponastaviti s tlakom, ki ustreza tlaku v pnevmatikah na nalepki, (glejte informacije v razdelku »Tlak zraka v pnevmatikah« v 4. poglavju) sicer opozarjanje pri večji izgubi tlaka morda ne bo zanesljivo.

Ponastavitev je treba vedno izvajati po kontroli tlaka v štirih hladnih pnevmatikah.

V naslednjih primerih se lahko zgodi, da se sistem prepozno odzove ali ne deluje pravilno:

- nereinicializiran sistem po ponovnem polnjenju ali kakršnem koli posegu na kolesih;

- slabo reinicializiran sistem: tlaki zraka v pnevmatikah različni od priporočenih vrednosti;

- večja sprememba obremenitve ali porazdelitev obremenitve na eno stran vozila;

- športna vožnja s hitrim pospeševanjem;

- vožnja po zasneženem ali spolzkem vozišču;

- vožnja s snežnimi verigami;

- montaža ene same nove pnevmatike;

- uporaba pnevmatik, ki jih ni homologirala servisna mreža vozila.

Sistem ne more zaznati nenadne izgube tlaka v pnevmatiki (počena pnevmatika itd.).

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

- po vsakem ponovnem polnjenju ali ponastavitvi tlaka v pnevmatikah;

- po zamenjavi kolesa;

- po medsebojni zamenjavi koles.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti. Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

Postopek za reinicializacijo

Vklopljen kontakt, zaustavljeno vozilo:

- odvisno od vozila na kratko pritisnite stikalo 6 tolikokrat, kot je potrebno, da se pomakne v območje 7;

- na kratko pritiskajte stikalo 3 ali 4, da pridete do strani »Za ponast. tlaka zadržite gumb«;

- pritisnite in držite stikalo 5 OK, da zaženete ponastavitev.

držite stikalo 5, dokler se ne prikaže sporočilo »Postopek zaključen«. Zdaj lahko vozite.

Spodnja preglednica prikazuje možna sporočila v zvezi s postopkom ponastavitve pnevmatik.

Koraki

Sporočila

Pomen

-

Tlak pnevmatik ponast. pri stop

Sporočilo se prikaže med vožnjo. Če želite ponastaviti tlak v štirih pnevmatikah, zaustavite vozilo.

1

Za ponast. tlaka zadržite gumb

Za ponastavitev tlaka v štirih pnevmatikah pri zaustavljenem vozilu pritisnite in držite stikalo 5 OK, da zaženete ponastavitev, dokler se ne prikaže sporočilo »Če je tlak OK [počakajte]«.

2

Če je tlak OK [počakajte]

Sporočilo utripa, kar pomeni, da je sistem registriral postopek ponastavitve. Če je bil tlak v štirih pnevmatikah pravilno nastavljen na priporočene vrednosti, navedene na oznaki za tlak v pnevmatikah (glejte razdelek »Tlak v pnevmatikah« v 4. poglavju), pritisnite in držite stikalo 5 OK, dokler se ne prikaže sporočilo »Postopek zaključen«.

3

Postopek zaključen

Postopek ponastavitve je bil uspešno zaključen. Zdaj lahko vozite.

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak v štirih pnevmatikah je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah (glejte nalepko na robu voznikovih vrat).

Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik!

Po vsakem ponovnem polnjenju ali nastavitvi tlaka v pnevmatikah zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Zamenjava koles/pnevmatik

Uporabljajte samo opremo, ki jo je homologirala servisna mreža vozila, sicer obstaja nevarnost, da se sistem prepozno odzove ali ne deluje pravilno. Glejte razdelek »Pnevmatike« v 5. poglavju.

Po vsaki zamenjavi kolesa/pnevmatike ponovno nastavite tlak v pnevmatikah in ponastavite referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Rezervno kolo

Če je vozilo opremljeno z rezervnim kolesom in je to nameščeno na njem, ponovno nastavite tlak v pnevmatikah in zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Uporabljajte samo opremo, ki jo je homologirala servisna mreža vozila, sicer obstaja nevarnost, da se sistem prepozno odzove ali ne deluje pravilno. Glejte razdelek »Garnitura za polnjenje pnevmatik« v 5. poglavju.

Po uporabi garniture za polnjenje pnevmatik znova nastavite tlak v pnevmatikah in zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Napake tlaka v pnevmatikah

Preglednica na naslednji strani prikazuje seznam opozorilnih sporočil, ki se pojavijo na instrumentni plošči 8, ko sistem zazna napako tlaka v pnevmatikah.

Informacije na instrumentni plošči prikazujejo morebitne napake tlaka v pnevmatikah (npr. izpraznjena ali predrta pnevmatika).

Kontrolne lučke

Sporočila

Pomen

Napolnite pnevm. in ponastavite

To pomeni, da je zaznana nezadostna napolnjenost pnevmatik ali predrta pnevmatika. Preverite in nastavite tlak v štirih hladnih pnevmatikah in ponastavite sistem.

Nast.tlak pnevm. in ponastavite

To pomeni, da ponastavitev ni bila uspešna. Pred ponovnim zagonom postopka ponastavitve preverite in ponovno nastavite tlak v pnevmatikah.

Nast.tlak pnevm. in ponastavite

To pomeni, da je bila zadnja ponastavitev sistema izvedena pred več kot 6 meseci ali po prevoženih več kot približno 10.000 km. Pred še enim ponovnim zagonom postopka ponastavitve preverite in ponovno nastavite tlak v pnevmatikah.

+ ©

Preverite TPW

To pomeni, da je v sistemu prisotna napaka. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

TPW ni na voljo

To pomeni, da je na vozilo nameščeno rezervno kolo, ki se od ostalih štirih koles razlikuje po velikosti. Sistem ni na voljo, dokler ne namestite kolesa, ki je enake velikosti kot druga kolesa, in opravite postopek ponastavitve.

Pri vozlih, ki so opremljena s tem sistemom, slednji nadzira tlak zraka v pnevmatikah.

Način delovanja

Vsa kolesa (razen rezervnega) imajo v kolesnem ventilu tipalo, ki redno meri tlak v pnevmatiki.

Sistem na instrumentni plošči 1 prikaže trenutni tlak v pnevmatikah in opozori voznika, če kolesa niso dovolj napolnjena.

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

- ko je referenčni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem uporabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

- po medsebojni zamenjavi koles (to vam kljub vsemu odsvetujemo);

- po zamenjavi kolesa.

Vedno jo je treba izvesti po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Če je vozilo opremljeno z navigacijskim sistemom, lahko postopek ponastavitve izvedete tudi z multimedijskim zaslonom: glejte navodila za opremo.

Postopek za reinicializacijo

Vklopljen kontakt, zaustavljeno vozilo:

na kratko pritiskajte stikalo 5, da pridete do instrumente plošče 6, območje 1;

- na kratko pritiskajte stikalo 2 ali 3, da pridete do strani »Tlak v pnevmatikah«;

- dolgo (približno 3 sekunde) držite gumb 4, da začnete inicializacijo. Utripanje pnevmatik ter prikaz sporočila »Prilagajanje tlaka v teku« in nato »Lokacija pnevm. v teku« pomeni, da je bila zahteva za ponastavitev referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah sprejeta.

Za reinicializacijo je lahko potrebnih več minut vožnje.

Če ponastavitvi sledijo kratke vožnje, lahko sporočilo »Lokacija pnevm. v teku« ostane prikazano po več zaporednih zagonih.

Opomba: vrednost referenčnega tlaka ne sme biti nižja od priporočene vrednosti, navedene na robu vrat.

Opozorilna lučka ® sporoča, da se morate zaradi vaše varnosti ustaviti takoj, ko to dopuščajo razmere na cesti.

Spodnja preglednica prikazuje možna sporočila v zvezi s postopkom ponastavitve pnevmatik.

Koraki

Prikazi

Sporočila

Pomen

1

Za ponast. tlaka zadržite gumb

Pri vklopljenem kontaktu in zaustavljenem vozilu začnite ponastavitev tlaka v vseh štirih pnevmatikah tako, da pritisnete in držite stikalo 4 OK.

2

Prilagajanje tlaka v teku

Narekovaji »---« pred vsakim kolesom bodo utripali, kar pomeni, da je sistem registriral ponastavitev tlaka v pnevmatikah za vsa štiri kolesa.

3

Lokacija pnevm. v teku

Narekovaji »---« pred vsakim kolesom ostanejo osvetljeni. Ta sistem ponastavi tlak v pnevmatikah za vsa štiri kolesa. Zdaj lahko vozite. Sporočilo lahko ostane prikazano med kratkimi potovanji.

Opomba: med ponastavitvijo nadzor tlaka v pnevmatikah ostane vklopljen.

4

Prikazana je vrednost tlaka v štirih pnevmatikah: postopek ponastavitve je zaključen in uspešen.

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah (glejte nalepko na robu voznikovih vrat). Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti. Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

Zamenjava koles/pnevmatik

Za ta sistem je potrebna posebna oprema (kolesa, pnevmatike, okrasni pokrovi...). Glejte razdelek »Pnevmatike« v 5. poglavju.

S predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo se posvetujte glede zamenjave pnevmatik in glede razpoložljive dodatne opreme v servisni mreži ter skladnosti s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah: ob uporabi druge opreme bi se lahko poškodovala tipala oziroma sistem ne bi več pravilno deloval.

Rezervno kolo

Rezervno kolo pri vozilih, ki ga imajo, ni opremljeno s tipalom.

Zamenjava kolesa

ker potrebuje sistem za pravilno ugotavljanje položaja koles in tlaka v kolesih med vožnjo kar nekaj minut, preverite tlak v pnevmatikah po vsakem posegu.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Zaradi posebnosti ventilov uporabljajte le opremo, ki so jo homologirali v servisni mreži za vaše vozilo. Glejte razdelek »Garnitura za polnjenje pnevmatik« v 5. poglavju.

Napake tlaka v pnevmatikah

Preglednica na naslednji strani prikazuje seznam opozorilnih sporočil, ki se pojavijo na instrumentni plošči 1, ko sistem zazna napako tlaka v pnevmatikah.

Informacije na instrumentni plošči prikazujejo morebitne napake tlaka v pnevmatikah (npr. izpraznjena ali predrta pnevmatika). Opozorilna lučka ® sporoča, da se morate zaradi vaše varnosti ustaviti takoj, ko to dopuščajo razmere na cesti.

Kontrolne lučke

Sporočila

Prikazi

Pomen

Napolnite pnevmatike

Kolo in pripadajoča vrednost tlaka sta prikazana v rumeni barvi.

To pomeni, da je bila zaznana nezadostna napolnjenost pnevmatike. Preverite in nastavite tlak v štirih pnevmatikah ter nato ponastavite sistem.

+ ®

Predrta pnevmatika

Kolo in pripadajoča vrednost tlaka sta prikazana v rdeči barvi.

To pomeni, da je obravnavana pnevmatika predrta ali močno izpraznjena. Če je pnevmatika izpraznjena, nastavite tlak v štirih hladnih pnevmatikah in ponastavite sistem. Če je pnevmatika predrta, jo zamenjajte (ali naj jo zamenja pooblaščeno osebje).

+ ©

Preverite tipala tlaka pnevmatik

Kolo ni več prikazano.

To pomeni, da vsaj eno kolo ni opremljeno s tipalom (npr. rezervno kolo) ali da je tipalo okvarjeno. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Lokacija pnevm. napaka

To pomeni, da sistem ni mogel odčitati tlaka v vsaki pnevmatiki. To lahko povzroči uporaba tipala, ki ga ne priporoča pooblaščeni prodajalec. Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah še naprej deluje.

Nadzor tlaka v pnevmatikah