SAMODEJNA PARKIRNA ZAVORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomoč pri delovanju

Zategovanje samodejne parkirne zavore

Ko vozilo miruje, je samodejno parkirno zavoro mogoče uporabiti za imobilizacijo vozila:

- s pritiskom gumba za zagon/zaustavitev motorja 1;

ali

- ko se odpne voznikov varnostni pas;

ali

- ko se odprejo voznikova vrata;

ali

- ko je motor zaustavljen.

Zategnitev samodejne parkirne zavore je potrjena s sporočilom »Parkirna zavora zategnjena«, prižigom kontrolne lučke } na instrumentni plošči in kontrolne lučke 2 na stikalu 3.

Po zaustavitvi motorja lučka 2 ugasne nekaj minut po zategnitvi samodejne parkirne zavore, lučka } pa ugasne ob zaklepanju vozila.

Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena. Na zategnjeno zavoro opozarjata prižgani opozorilna lučka 2 na stikalu 3 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči, ki svetita, dokler se ne zaklenejo vrata.

Pomoč pri delovanju (nadaljevanje)

Opomba: v nekaterih situacijah (napaka samodejne parkirne zavore, ročno sproščanje parkirne zavore itd.), slišati je pisk in sporočilo »Zategnitev parkirne zavore« se prikaže na instrumentni plošči, da vas opozori na sprostitev samodejne parkirne zavore.

- pri delujočem motorju: ob odpiranju voznikovih vrat;

- pri izklopljenem motorju: ob odprtju sprednjih vrat.

V tem primeru dvignite in nato spustite stikalo 3, da zategnete samodejno parkirno zavoro.

Sprostitev samodejne zategnitve parkirne zavore

Zavora se sprosti takoj, ko speljete s pritiskom na pedal za plin.

Ročni način delovanja

Samodejno parkirno zavoro lahko aktivirate ročno.

Ročna zategnitev samodejne parkirne zavore

Potegnite stikalo 3. Prižgeta se kontrolna lučka 2 in kontrolna lučka } na instrumentni plošči.

Ročna sprostitev samodejne parkirne zavore

Pritisnite stikalo 1 brez pritiskanja pedalov, da vklopite kontakt. Pritisnite zavorni pedal in nato pritisnite stikalo 3: opozorilna lučka 2 na stikalu in opozorilna lučka } prikazana na instrumentni plošči se izklopita.

Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena. Na vklopljeno parkirno zavoro opozarjata opozorilna lučka 2 na stikalu 3 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči, ki svetita, dokler se ne zaklenejo vrata.

Kratek postanek

Za ročno zategnitev samodejne parkirne zavore (postanek pred semaforjem ali ko vozilo miruje z delujočim motorjem itd.): dvignite in nato spustite stikalo 3. Zavora se samodejno sprosti takoj, ko speljete.

Parkiranje na klancu

Ko parkirate na klancu, povlecite stikalo 3 za nekaj sekund, da omogočite maksimalno uporabo parkirne zavore.

Parkiranje s sproščeno samodejno parkirno zavoro (na primer, ko obstaja nevarnost zmrzali):

- ugasnite motor s pritiskom na gumb za zagon/zaustavitev motorja 1;

- sprostite varnostni pas voznika;

- odprite voznikova vrata;

- po potrebi namestite zagozdo pred ali za kolesa in se tako prepričajte, da je vozilo dejansko blokirano;

- ročno sprostite samodejno parkirno zavoro (glejte podatke iz razdelka »Ročna sprostitev samodejne parkirne zavore« na prejšnji strani). Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Zategnitev parkirne zavore« in hkrati je slišati zvočno opozorilo, ki vas opozarjata na to, da je zavora sproščena (to je običajno);

- zaprite voznikova vrata in zaklenite vozilo.

Pri parkiranju na klancu v razmerah, kot so blato, sneg ali led, se vozilo lahko premakne. Kolesa obrnite tako, da se vozilo nasloni na robusten predmet (robnik pločnika ipd.).

Kadar motor deluje in so voznikova vrata odprta ali slabo zaprta, se samodejna sprostitev zavore iz varnostnih razlogov izključi (da se vozilo ne premika brez voznika). Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Ročna sprostitev parkirne zavore«, ko voznik pritisne pedal za plin.

Če je prikazano sporočilo »Električna okvara NEVARNO« ali »Preverite akumulator«, morate vozilo imobilizirati tako, da potegnete stikalo 3 za približno 10 sekund. Zagozdite kolesa vozila, če je to potrebno zaradi strmine ali drugih pogojev.

Nevarnost premikanja vozila.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Motnje delovanja

- V primeru napake na instrumentni plošči zasveti opozorilna lučka © skupaj s sporočilom »Preverite parkirno zavoro«, v nekaterih primerih pa zasveti tudi opozorilna lučka }. Čim prej se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže.

- V primeru okvare samodejne parkirne zavore zasveti opozorilna lučka ®, prikaže se sporočilo »Okvara zavornega sistema« in zasliši se zvočni signal, v nekaterih primerih pa zasveti tudi opozorilna lučka }.

To sporočilo narekuje takojšnjo zaustavi- tev v skladu z razmerami v prometu.

Nikoli ne zapustite vozila, ne da bi prestavili izbirno ročico v položaj N, vklopili parkirno zavoro in izklopili motor. Vozilo se namreč lahko začne premikati ob pritisku na pedal za plin, če miruje in motor teče z vključeno prestavo.

Obstaja nevarnost nesreče.

Odsotnost vizualnih ali zvočnih informacij opozarja na okvaro instrumentne plošče. Takoj ustavite vozilo na varnem mestu. Prepričajte se, da je vozilo ustrezno zaustavljeno, in pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.