Nazaj na seznam

ELEKTRIČNO VOZILO: napajanje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Če imate vprašanja glede opreme, ki je potrebna za napajanje, se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Pomembna priporočila za napajanje vašega avtomobila

Natančno preberite navodila. Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko pride do požara, resnih poškodb ali smrtno nevarnega električnega udara.

Napajanje

Med napajanjem ne izvajajte posegov na vozilu (pranje, posegi v motornem prostoru itd.).

Če so na priključku napajalnega kabla ali vtičnice voda, znaki korozije ali tujki, vozila ne priključite na napajanje. Obstaja nevarnost požara.

Ne dotikajte se kontaktov kabla, hišne vtičnice ali vtičnice za napajanje vozila in vanje ne vstavljajte predmetov.

Napajalnega kabla nikoli ne priključite v adapter, razdelilnik ali podaljšek.

Prepovedana je uporaba električnega agregata.

Vtičnice za napajanje ali napajalnega kabla ne razstavljajte ali posegajte vanju. Obstaja nevarnost požara.

Med napajanjem ne spreminjajte električne napeljave in ne posegajte vanjo.

Pri udarcu, čeprav manjšem, v loputo vtičnice za napajanje ali pokrov naj te dele čim prej pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

Previdno ravnajte s kablom: ne pritiskajte nanj, ne potopite ga v vodo, ne vlecite ga navzgor, preprečite morebitne udarce itd.

Redno preverjajte stanje napajalnega kabla.

Če sta napajalni kabel ali polnilna enota poškodovana (korozija, rja, zareza itd.), ju ne uporabljajte. Za zamenjavo se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Napajalni kabel A

Ta kabel za posebno stensko polnilno enoto ali javno polnilno postajo omogoča napajanje pri običajni uporabi pogonskega akumulatorja.

Priporočamo, da uporabljate predvsem napajalni kabel, ki omogoča napajanje pri običajni uporabi pogonskega akumulatorja.

Vsak napajalni kabel je shranjen v torbi v prtljažniku vozila.

Napajalni kabel B

Odvisno od kabla je napajanje mogoče:

- pri običajni uporabi prek namenske vtičnice (napajanje pri 14 A) vozila;

- pri pomožni uporabi prek hišne vtičnice (napajanje pri 10 A), kadar niste doma.

V vsakem primeru morajo biti uporabljene vtičnice nameščene v skladu z navodili za uporabo, ki so priložena napajalnemu kablu B.

V vsakem primeru za delovanje napajalnega kabla pozorno preberite navodila za uporabo napajalnega kabla B.

Nikoli ne pustite, da kabel visi z enote. Obesite ga s pomočjo nosilcev C.

Če pri napajanju pride do napake v delovanju (prižge se rdeča kontrolna lučka na polnilni enoti D), takoj prekinite napajanje. Glejte navodila za uporabo napajalnega kabla.

Pomembna priporočila za napajanje vašega avtomobila

Natančno preberite navodila. Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko pride do požara, resnih poškodb ali smrtno nevarnega električnega udara.

Izbira napajalnega kabla

Standardni napajalni kabli, priloženi vozilu, so bili zasnovani posebej za to vozilo. Oblikovani so tako, da vas ščitijo pred tveganjem električnega udara, ki lahko povzroči smrt ali nevarnost požara.

Zaradi vaše varnosti je uporaba kabla, ki je ni predvidel proizvajalec, strogo prepovedana. Če te zahteve ne upoštevate, lahko povzroči nevarnost požara ali električnega udara, ki se lahko konča s smrtjo. Pri izbiri napajalnega kabla, primernega za vaše vozilo, se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Namestitve

Za napajanje pri običajni uporabi

- Uporaba napajalnega kabla A

Posebno stensko polnilno enoto naj namesti usposobljeni strokovnjak.

- Uporaba napajalnega kabla B

Vtičnico, namenjeno električnim vozilom (napajanje pri 14 A), naj obvezno namesti usposobljeni strokovnjak. Pozorno preberite navodila, ki so priložena temu izdelku.

Za napajanje pri pomožni uporabi (napajalni kabel B)

Prek hišne vtičnice (napajanje pri 10 A)

Strokovnjak naj preveri, ali so vse vtičnice, v katere boste priključili napajalni kabel, v skladu s standardi in predpisi, ki veljajo v vaši državi.

Natančno preberite navodila za uporabo, priložena napajalnemu kablu, kjer so navedena opozorila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi tega izdelka, in tehnične značilnosti, potrebne za električno namestitev vtičnice.

Vtičnica za napajanje 2

Na vozilu je ena vtičnica za napajanje, in sicer na njegovem sprednjem delu.

Izogibajte se napajanju in parkiranju vozila pri ekstremnih temperaturah (visokih ali nizkih).

Če je vozilo parkirano na temperaturi, nižji od približno -25 °C, polnjenje akumulatorja morda ne bo mogoče.

Da bi ohranili življenjsko dobo pogonske baterije, ne puščajte parkiranega vozila več kot tri mesece z zelo polnim akumulatorjem, predvsem ne v obdobjih hude vročine.

Po vožnji v zelo hladnem vremenu je treba napolniti pogonsko baterijo. V nasprotnem primeru lahko napajanje traja dlje ali ni mogoče.

Nasveti

- Pri visoki temperaturi vozilo parkirajte in polnite v senci/pokritem prostoru.

- Napajanje je mogoče v primeru dežja ali sneženja.

Opomba

V snežnih razmerah odstranite sneg na območju napajalnega priključka pred priklopom oziroma odklopom. Če pride sneg v stik s priključkom, lahko onemogoči vstavitev napajalnega kabla.

Če napeljava ni zaščitena pred prenapetostjo, odsvetujemo polnjenje vozila med nevihto (strela ...).

Čas polnjenja pogonske baterije je odvisen od preostale energije, polnilne moči postaje in zunanje temperature (vroče ali hladno). Med polnjenjem se izpiše na instrumentni plošči. V poglavju 1 glejte razdelek »Prikazovalniki in indikatorji«.

V primeru težav vam svetujemo, da kabel nadomestite z enakim kablom, kot je izvirni. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Ponovno napajanje pogonskega akumulatorja

Ko je kontakt izključen, izbirna ročica 5 v položaju P in so odpiralni deli odklenjeni:

- vzemite napajalni kabel, ki je v prtljažniku vašega vozila;

- vzemite ga iz torbe, v kateri je shranjen;

- priklopite konec kabla na vir napajanja (postaja za polnjenje, hišna vtičnica...);

- odprite loputo vtičnice za polnjenje 6;

- odprite pokrov 8;

- primite ročico 9;

- priklopite kabel na vozilo;

- preverite, ali je napajalni kabel dobro priključen. Kontrolna lučka na instrumentni plošči se bo vklopila in kontrolna lučka Z.E. 7 bo zasvetila modro in začela hitro utripati.

Kabla ni mogoče priklopiti niti odklopiti, če so odpiralni deli zaklenjeni.

Obvezno dobro odvijte napajalni kabel, da omejite njegovo pregrevanje.

Ne uporabljajte podaljška, razdelilnika ali adapterja.

Obstaja nevarnost požara.

Napajalni kabel se samodejno zaklene na vozilo. Tako onemogočite odklop kabla z vozila.

Začetek napajanja je potrjen s petkratnim utripanjem varnostnih utripalk. Sporočilo na instrumentni plošči sporoča preostali čas polnjenja in kontrolna lučka Z.E 7 počasi utripa.

Ko je baterija do konca napolnjena, bo opozorilna lučka Z.E. 7 še vedno svetila modro, po nekaj minutah pa se bo izklopila.

Če želite vozilo ponovno napolniti, ni treba čakati, da bo na rezervi.

Če opozorilna lučka Z.E. 7 sveti rdeče, se polnjenje vozila ne more začeti; ponovno zaženite postopek polnjenja.

Če težave ni mogoče odpraviti, zamenjajte vir napajanja (polnilno mesto itd.) ali pa se obrnite na pooblaščenega predstavnika servisne mreže.

Da ne motite nadzornega sistema polnjenja, na vozilo ne nameščajte antistatičnega pasu.

Nalepka 10

Nalepka 10 na loputi vtičnice za polnjenje služi kot opomnik z navodili za odpiranje in zapiranje lopute:

- ko vozilo miruje, sta lahko ventil in loputa vtičnice za polnjenje odprta;

- ko vozilo vozite, morata biti ventil in loputa vtičnice za polnjenje zaprta.

Previdnostni ukrepi pri odklopu iz vtičnice

- Za odklepanje napajalnega kabla z vozila pritisnite gumb 11 radiofrekvenčnega daljinskega upravljalnika ali stikalo 12;

- primite ročico 9;

- odklopite napajalni kabel z vozila. Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne;

- zaprite ventil 7;

- zaprite loputo vtičnice za polnjenje 6;

- izključite kabel iz vira napajanja;

- pospravite kabel v torbo in ga dajte v prtljažnik.

Opomba

Po daljšem polnjenju pogonskega akumulator je napajalni kabel lahko vroč, tako da ga primite z ročicami.

Po pritisku guma za odklepanje napajalnega kabla imate približno 30 sekund za njegov odklop, preden se spet zaklene.

Obvezno upoštevajte zaporedje opravil pri odklopu.